Krapkowicki Dom Kultury, ul. Prudnicka 7, 47-300 Krapkowice
Email: biuro@kdkkrapkowice.pl
Telefon: 77 44 60 312

RODO

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze


TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest:

Krapkowicki Dom Kultury, reprezentowany przez Dyrektora Krapkowickiego Domu Kultury, z siedzibą w Krapkowicach (47-300), przy ul. Prudnickiej 7

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres email: biuro@kdkkrapkowice.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych Panią Agnieszkę Kaczmarczyk, z którą można się skontaktować poprzez email: iodkrapkowice@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji zadań własnych (nienałożonych ustawowym obowiązkiem) na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody

ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Krapkowickim Domem Kultury przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest Krapkowicki Dom Kultury

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy wewnętrzne Krapkowickiego Domu Kultury

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy obowiązującego prawa

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi danych osobowych ma charakter dobrowolny.