Krapkowicki Dom Kultury, ul. Prudnicka 7, 47-300 Krapkowice
Email: biuro@kdkkrapkowice.pl
Telefon: 77 44 60 312

Data wydarzenia

Data dodania
21.09.2020

WSPIERAMY NAJLEPSZYCH III

Wspieramy najlepszych III
W dniach od 28 września do 9 października br. Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy
najlepszych III na rok szkolny 2020/2021, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie/ uczennice, którzy/re:
– w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczają do klasy VII lub VIII szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły branżowej/zawodowej;
– w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali średnią z wszystkich ocen nie niższą niż 4,90;
– w roku szkolnym 2019/2020 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych,
przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych z uzyskali średnią nie niższa niż 4,70;
– pochodzą z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2019 na jednego członka rodziny nie przekracza 1 685,00 zł netto (w
przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 1 910,00 zł netto).

Szczegółowych informacji udziela:
Departament Edukacji i Rynku Pracy, tel.: 77 44 67 830, 77 44 67 831, 77 44 67 837.
https://www.opolskie.pl/wspieramy-najlepszych-iii/