Krapkowicki Dom Kultury, ul. Prudnicka 7, 47-300 Krapkowice
Email: biuro@kdkkrapkowice.pl
Telefon: 77 44 60 312

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ofertach odrzuconych i wykonawcach wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający – Krapkowicki Dom Kultury 47-300 ul. Prudnicka 7 Krapkowice  – na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Zakup kinowego projektora cyfrowego wraz z wyposażeniem dla kina Krapkowice w Krapkowickim Domu Kultury”:

  1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę Kino Digital Sp. z.o.o.  z siedzibą w 01-919 Warszawa ul. Wólczyńska 133/327
  2. Uzasadnienie wyboru: oferta ważna, nie podlegająca odrzuceniu. Otrzymała największą ilość punktów w zastosowanych kryteriach.
  3. W niniejszym postępowaniu złożono 2 ważne ofert/y, które oceniono j.n.

(kryterium oceny ofert: cena – 100%)

  1. a. Kino Digital Sp. z.o.o.  z siedzibą w 01-919 Warszawa ul. Wólczyńska 133/327 – uzyskane 100 pkt.

    b. Dcinex Polska Sp.z.o.o.  z siedzibą w 93-120 Łódź ul. Przybyszewskiego 167  – uzyskane 98,93 pkt.

  1. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ponadto żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

..................................................

Przewodniczący komisji

Aleksaner Bernat